Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!
Капан за контрол на мухи Sheila RB 1

Капан за контрол на мухи Sheila RB 1 |

Код на продукта:К02868
Наличност:В наличност
Цена: 9,60лв
Кол-во:  

Капанът съдържа готов за употреба инсектицид и е предназначен да унищожава домашните мухи в животновъдни ферми, обори, ветеринарни обекти и други места, където мухите създават здравен проблем или безпокоят хора и животни с присъствието си. За употреба на открито и закрито. Инсектицидът е под формата на гранули и съдържа азаметифос (като активно вещество), захар и сексуален феромон. Така е по-привлекателен за мухите. Закача се да виси или се поставя на первази в зоните нападнати от мухи, но на недостъпни за деца и животни места. Когато се напълни, да се изхвърлят умрелите мухи и примамката да се напръска отново с вода. Периодично овлажнявайте примамката, за да е свежа.

Главна група 3: Контрол на вредители. Продуктов тип 18: Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

Наименование на активното вещество: Азаметифос - 1.05 %.

Разрешение на M3 за пускане на пазара: 179Д-1/24.06.2015 г..

Категория на потребителите: масова.

Предупреждения за опасност:

Н317 Може да причини алергична кожна реакция.
H400 Силно токсичен за водните организми.
Препоръки за безопасност:

Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Р103 Преди употреба прочетете етикета.
Р261 Избягвайте вдишване на прах.
Р212 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280G Използвайте предпазни ръкавици.
Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
Р363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
Р391 Съберете разсипаното.
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Съдържа азаметифос.
При употреба: Да се измият ръцете със сапун и вода преди хранене, пиене или пушене, както при приключване на работа.

Съхранение: Да се съхранява само в оригиналната опаковка, на хладно и проветриво място, далече от напитки и храни за хора и животни.

Мерки за първа помощ:

Вдишване: Осигурете дишане на чист въздух.
Контакт с кожата: Да се свали засегнатото облекло и експонираната кожа да се измие със сапун и вода като след това се изплакне с топла вода.
Контакт с очите: При контакт на гранули/прах с очите, незабавно изплакнете с много вода.
Поглъщане: Никога не давайте нещо през устата на лице в безсъзнание. При поглъщане, изплакнете устата с вода (само ако пострадалият е в съзнание). Не предизвиквайте повръщане.

Напишете отзивЗабележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!

Лош           Добър