Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!
Хлебомор - Е гел спринцовка против хлебарки

Хлебомор - Е гел спринцовка против хлебарки |

Код на продукта:Х02936
Наличност:В наличност
Цена: 9,40лв
Кол-во:  

Начин на употреба:
Препаратът е готов за употреба. Гелът се нанася чрез спринцовката под формата на точки с размер на оризово зърно на и/или близко до местата, където се крият или събират хлебарките и на трудно достъпни места като пукнатини, цепнатини, процепи и др. Отстранява се капачката, върхът на дюзата се опира в повърхността и се натиска буталото на спринцовката. След обработката да се постави капачката на дюзата.

Активни вещества: Диатомит - 50.0 д/ 100 д (50.0%).

Внимание:
Да не се обработват повърхности, които имат контакт с храни и напитки, както и повърхности нагрети над 40°С (например грилове, фурни, съдомиялни машини и др.). Под въздействие на високата температура гелът ще потече. При евентуален контакт на гела с повърхността, отстранете гела и измийте повърхността. Третирането с препарата (под формата на контейнери или спринцовка) може да се повтори след един месец. Популацията от хлебарки видимо намалява още на първата седмица от третирането.

Област на приложение: за борба с хлебарки в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажба на храни, обекти с обществено предназначение - хотели, училища, детски  градини, индустриални сгради, складови помещения.
Група 3 "биоциди за борба с вредители".
Подгрупа 18 "Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги".

Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Н 319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н 335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Р 102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Р 264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
Р 270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Р 301 + Р312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
Р305 + Р 351 + Р 338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте Внимание внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
Р 304 + Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Р 501 Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно действащата законова уредба.

Рискови фрази (R-фрази): R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Съвети за безопасност (S-фрази):
S1 /2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S7 Съдът да се държи плътно затворен.
S8 Съдът да се съхранява на сухо място.
S14 Да се съхранява далече от ароматизирани химични вещества и репеленти.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът.
S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
S61  Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.

Опаковка: 2 броя спринцовки x 10 г

Напишете отзивЗабележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!

Лош           ДобърСходни артикули (1)