Общи условия на промоцията

Общи условия

на промоцията

Общи условия на ПРОМОЦИЯТА в сайта www.sigmaprovadia.com

Раздел I

Общи разпоредби

1. Тази промоция се организира от www.sigmaprovadia.com, наричан по-долу „Организатор”, извършващ дейност като онлайн магазин.

2. Период на провеждане на промоцията:  до 30.12.2021г.

3. Промоцията важи за следните продукти в онлайн магазина:

4. Участието в промоцията е обвързано със закупуването на описан в т.3 продукт, предлаган от онлайн сайта www.sigmaprovadia.com.

5. Участвайки в тази промоция, участниците се съгласяват с ангажирането да спазват общите условия, както и да се придържат към механизма на промоцията, описан подробно в раздел II.

Раздел II

Механизъм на промоцията

6. За да се включи в промоцията на www.sigmaprovadia.com, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:

6.1. Закупуването на продукт от посочените в т.3, предлаган от www.sigmaprovadia.com:
–  При закупуване на повече от 1 бр. от някои от изброените в т.3 продукти – в случая 2, 3 или 4 броя – потребителят получава намаление на общата им цена в зависимост от продукта.
– На страницата на онлайн магазина www.sigmaprovadia.com е добавена отделна страница с всички продукти, които участват в промоцията, озаглавена ПРОМОЦИИ . По този начин потребителите ще могат да видят всички продукти, които попадат в тази категория.
– За да участва, потребителят следва да закупи два или три продукта от един от посочените в т.3 артикули.
– Продуктите могат да бъдат закупени и като единична бройка по време на срока на промоцията.
– В кошницата, позиционирана в горния десен ъгъл на екрана, се визуализира броя продуктите, които са били добавени за закупуване.
– Когато потребителя закупи два или съответно три продукта от един вид, участващ в Промоцията, системата на онлайн магазина следва да засече това действие.
– Няма ограничение в броя на промоциите, които един потребител може да закупи.

Раздел III

Други

7. Включвайки се в настоящата промоция, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с промоцията.

8. Участниците в промоцията са длъжни да спазват Общите условия на сайта, както и да се придържат към спазването механизма на промоцията.

9. Като организатор „СИГМА ПРОВАДИЯ” ООД си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите разпоредби, като промените влизат в сила само и единствено след публикуването им.

10. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 9, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите разпоредби или форсмажорни обстоятелства.

11. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции на участниците при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

12. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди ли вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата промоция.

13. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на промоцията или за неполучени награди поради форсмажорни обстоятелства.

14. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуеместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

15. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Промоцията се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намеса на компетентни органи.